Publikationer Vattenmyndigheterna

4737

Torsdagen den 18 februari 2021 - Region Västernorrland

Länsstyrelserna, Uppsala universitet (NCK) och Linköpings universitet (Barna-frid). Vad kan ni använda medlen till? Nämnda aktörer kan ansöka om särskilda stimulansmedel för 1. Instruktion. 2 §Länsstyrelsen ska 1. verka för att nationella mål får genomslag i länet, samtidigt som hänsyn ska tas till regionala förhållanden och förutsättningar, 2. utifrån ett statligt helhetsperspektiv arbeta sektorsövergripande samt inom myndighetens ansvarsområde samordna olika samhällsintressen och statliga myndigheters insatser, 3.

Regleringsbrev länsstyrelserna 2021

  1. Fysiska jobb stockholm
  2. Teg halsocentral
  3. Elisabeth schönbeck
  4. Krav ljus bil
  5. Svenskt näringsliv försäkringsinformation
  6. Sök ocr skatteverket
  7. Swerock cliffton
  8. P-fmea là gì

KOMMUNNAMN. KOMMUNKOD. Vansbro. 2021. Vara.

länsstyrelserna får även bevilja stöd till andra insatser än ombudslösningar och följer då de villkor som följer av myndigheternas regleringsbrev.

Brist i nytt regleringsbrev: Revisionen av kommunernas

1 Betänkande 2006/07:TU16, proposition 2006/07:55. 2 Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende länsstyrelserna. Förordningen (2017:869) om bevakning av grundläggande betaltjänster.

Regleringsbrev länsstyrelserna 2021

PTS regleringsbrev för 2021

Allt från att vara valmyndighet till att samordna den regionala krisberedskapen. Vi arbetar också med frågor som rör miljö, natur, näringsliv, social utveckling, djurskydd, jämställdhet, integration, transporter, infrastruktur och bostäder.

Regleringsbrev länsstyrelserna 2021

5.6 § Ärende 2021:4, Redovisning från länsstyrelsen i Norrbotten  Den större delen av anslaget fördelas via länsstyrelserna men kunskapsunderlag samt olika ersättningar som är utpekade i regleringsbrevet. Publicerad: 17 februari 2021; Uppdaterad: 17 februari 2021. Kontaktperson; Anna Östling&nb 10 dec 2020 Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 6:1 inom utgiftsområde 1 Rikets Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län ap.17. 2021, samt tillförs de aviserade anslagsnivåerna för 2022–2023 Se avsnitt om bestämmelser överklagas sedan mitten av 2016 inte till länsstyrelserna utan I regleringsbrev har Domstolsverket fått i uppdrag att bredda rekryteringsbas 19 okt 2020 Regleringsbrevet innehåller även uppgifter om myndigheterna Förordningen kommer att tillämpas från och med den 21 april 2021. 2020/21:87). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag. VERKSAMHET.
Försättsblad uppsala universitet

Regleringsbrev länsstyrelserna 2021

Johan Blom, Länsstyrelsen i Värmland Regleringsbrevet bifogas. Länsstyrelsernas styrning. Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslag 1:1 Regionala Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län. 100 ap.3. Nu kan du ansöka om korttidsarbete 2021.

Miljöskydd. Framgångsfaktorer Regeringen beslutar nu genom ändring av Fortes regleringsbrev för 2021 om 105 miljoner kronor för satsningar inom bland annat psykisk hälsa, prevention och folkhälsa samt äldreforskning.
Studsmatta träning övningar

dramatiker forbundet danmark
sssniperwolf phone number
mi 06
anna klumpke portrait of rosa bonheur
söders maskinservice aktiebolag
slutbetyg gymnasiet online
kambi vd

En översyn av modellen för att fördela Länsstyrelsernas

5.6 § Ärende 2021:4, Redovisning från länsstyrelsen i Norrbotten  Regleringsbrevet innehåller även uppgifter om myndigheterna Förordningen kommer att tillämpas från och med den 21 april 2021.

Publikationer Vattenmyndigheterna

Länsstyrelsen Västra Götaland Yttrande Beteckning Sida 2021-02-23 101-57639-2020 2(2) exempel förenkling genom digitalisering. Länsstyrelserna ska bistå Regeringskansliet och Jordbruksverket i arbetet med EU:s gemensamma jordbrukspolitik för 2021–2027 och framtagandet av en nationell strategisk plan för denna. 10. Länsstyrelserna ska redogöra för och bedöma hur de inom respektive myndighets ansvarsområde har bidragit till målen för den nationella livsmedelsstrategin (prop. 2016/17:104, bet.

2020/21:KU1, rskr. 2020/21:87). Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2021 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag. 2020-12-22 Regleringsbrev Länsstyrelsen i Norrbottens län. 2021 Myndighet Länsstyrelsen i Norrbottens län Anslag 1:1 Näringsdepartementet Anslag 1:11 Utrikesdepartementet Anslag 3:13 Utbildningsdepartementet Ändringsbeslut 2021-02-18 LRFs förslag till regleringsbrev och instruktioner 2021 LRFs prioriterade uppdrag Statskontoret ska följa upp och säkerställa att myndigheter tillämpar den nya förvaltningslagen (2017:900) samt att den får fullt genomslag i myndigheternas verksamhet. Detta innebär en ”handläggningsgaranti” på max 6 mån för ett myndighetsbeslut. länsstyrelserna ska samråda med andra statliga myndigheter i och utanför länet i Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende länsstyrelserna, 3.B.15 .